با ترانسمیتر

 • برای دماهای -50 تا +200 درجه سانتیگراد
 • مناسب کاربرد در فناوری تهویه هوا
 • استاندارد حفاظت IP20 تا IP65
 • موجود با اتصال 2سیمه، 3سیمه یا 4سیمه
 • موجود با ترانسمیتر آنالوگ
 • برای دماهای -50 تا +90 درجه سانتیگراد
 • مناسب کاربرد در فناوری تهویه هوا
 • استاندارد حفاظت IP20 تا IP65
 • موجود با اتصال 2سیمه، 3سیمه یا 4سیمه
 • موجود با ترانسمیتر آنالوگ
 • برای دماهای -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • به صورت پراب دمای RTD تک یا دوبل
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • استاندارد حفاظت IP65
 • برای دماهای -50 تا +600 درجه سانتیگراد
 • با المان اندازه‌گیری قابل تعویض
 • پبه صورت پراب دمای RTD تک یا دوبل
 • کلاهک ترمینال تایپ B، BUZ، BUZH، BBK
 • همچنین موجود به همراه ترانسمیتر