سنسور اندازه‌گیری

  • اصل دو الکترود/سه الکترود
  • کالیبراسیون آسان
  • جبران‌سازی دما
  • سیستم اندازه‌گیری ثابت‌شده
  • نسخه دیجیتال و آنالوگ