فلکسیبل (انعطاف‌پذیر)

 • برای دماهای -200 تا +1200 °C
 • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
 • قطر غلاف 0.5 mm
 • زمان پاسخ سریع
 • طول کابل متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -200 تا +1200 °C
 • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
 • قطر غلاف 0.5 mm
 • زمان پاسخ سریع
 • طول کابل متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -200 تا +1200 °C
 • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
 • قطر غلاف 1 mm
 • زمان پاسخ سریع
 • طول کابل متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -200 تا +1200 °C
 • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
 • قطر غلاف 3 mm
 • زمان پاسخ سریع
 • طول کابل متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -200 تا +1200 °C
 • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
 • قطر غلاف 3 mm
 • زمان پاسخ سریع
 • طول کابل متناسب با کاربرد